LEKTORSKÁ ČINNOST V DLOUHODOBÝCH PROJEKTECH

Proběhlé projekty:

ŽENSKÁ ENERGIE PRO POLITIKU

Projekt „Ženská energie pro politiku“ přispívá prostřednictvím komplexních aktivit ke zvyšování podílu žen na moci a rozhodování na území pardubického regionu. Aktivity jsou zaměřeny především na ženy, dále pak na politické subjekty i veřejnost. Pracují s vnější i vnitřní stránkou problému nízké účastni žen ve veřejném dění. Cílovým stavem projektu je zvýšení počtu sebevědomých, vzdělaných a podporovaných žen, které mají zájem pracovat pro veřejnost a dávat svou energii politice. Dále veřejnost a politické subjekty, kterým budou zprostředkována relevantní témata.

Cílová skupina

 • Ženy aspirující na aktivní účast v rozhodovacích procesech
 • Politické strany
 • Široká veřejnost

 VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem aktivity je vzdělat ženy aspirující na účast v rozhodujících procesech v oblastech, které jim pomohou uspět.

Činnosti:

 • 10 vzdělávacích interaktivních celodenních seminářů pro 60 žen s nabídkou hlídání dětí.
 • 10 vytvořených metodik k tématům ze seminářů

Témata:

 • Sebepoznání - růst ze siných stránek, možnosti osobního rozvoje
 • Seběvědomí - jak jej nalézt, posílit a udržet
 • Odvaha - jak překonat své strachy, strach z neúspěchu i z úspěchu
 • Sebeprezentace - práce v rovině vzhledu – image, důvěra ve svůj vzhled, nebát se fotografií
 • Síťování - proč a jak vytvářet a udržet sítě
 • Podpora - jak dosáhnout podpory v rodině i politice
 • Komunikace - principy zdravé komunikace
 • Práce s veřejností - jak dát o sobě vědět – práce s médii
 • Emoční inteligence - jak ji rozvíjet, ženy, emoce a politika

Realizátor:

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z.s.
Multifunkční centrum Fabrika, 4. patro
Wolkerova alej 18
56802 Svitavy
obecný projektový email: projekt.zeen@gmail.com
email na organizaci: mckrucek@gmail.com
mobil na organizaci: 737 236 152, 739 085 457

Jaroslava Herbrichová
koordinátorka
email: herbrichova.zeen@gmail.com
mobil: 734 134 759

Monika Čuhelová
expertka a konzultantka v oblasti gender a psychologie
email: cuhelova.zeen@gmail.com
mobil: 739 085 457

LEKTORSKÁ ČINNOST V PROJEKTU VZDĚLÁVÁNÍ ZDARMA PRO OBČANY PARDUBICKÉHO A KRÁLOVEKRADECKÉHO KRAJE
www.matape.cz/home

MATAPE – MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ
Posláním Charity je vnímat potřeby lidí a reagovat na ně. V hojně navštěvovaném Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek rodiče často sdílejí zkušenost s obtížným pracovním uplatněním po ukončení rodičovské dovolené. Taktéž je nezřídka diskutováno téma nalezení rovnováhy mezi rodinou a prací. Proto tým dobrovolnic z Rodinného a vzdělávacího centra Holoubek v rozsáhlé dotazníkové akci, uskutečněné v červnu 2011, vzdělávací potřeby rodičů zmapoval, na jejich základě byl vytvořen projekt s názvem MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ (zkratka MATAPE, registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/76.00245) a podal žádost o dotaci z Evropského sociálního fondu. Partnery tohoto projektu jsou Regionální poradenské a informační centrum v Pardubicích a město Holice. Pan Effenberk k tomu říká: „Žádný podobný vzdělávací projekt dosud nebyl v Holicích realizován. Jsem rád, že Oblastní charita Pardubice přináší našim spoluobčanům takovéto možnosti.“

V rámci projektu proběhnou od září 2012 do června 2015 dvě hlavní oblasti aktivit:
a) poradenství pro zaměstnavatele
Gender expertkou projektu je Mgr. et. Mgr. Radka Janebová, Ph.D .
b) vzdělávací kurzy pro dospělou veřejnost – například výuku angličtiny, počítačových dovedností a kurzů osobního rozvoje, povede celkem 11 lektorů. Pro účastnice/ky je po dobu vzdělávání zajištěna možnost hlídání dětí přímo v rodinném centru. Vzdělávání bude od ledna 2013 probíhat v podkroví rodinného domu RVC Holoubek, Dudychova 782, které bylo za tímto účelem nově vybudováno díky dotaci z MAS Holicko o.p.s. Součástí každého vzdělávacího cyklu jsou i 2 víkendy pobytového vzdělávání v rekreačním areálu.

Do projektu se mohou zapojit tyto osoby s trvalým pobytem v Pardubickém a Královéhradeckém kraji:

 • Ženy a muži na a po rodičovské dovolené, vracející se na trh práce
 • Ženy a muži pečující o závislého člena rodiny
 • Ženy, které uvažují o založení samostatné výdělečné činnosti a nemájí aktivní živnostenský list
 • Zaměstnanci
 • Zaměstnavatelé z Pardubického a Královéhradeckého kraje

Realizační tým projektu je v kontaktu s pracovnicemi Úřadu práce v Holicích.

 

LEKTORSKÁ ČINNOST V PROJEKTU „PANÍ SVÉHO ČASU DÍKY PODNIKÁNÍ“ – EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND V ČR:
www.esfcr.cz/projekty/pani-sveho-casu-diky-podnikani

Popis projektu:
Projekt „Paní svého času díky podnikání“ má za cíl zvýšit schopnosti cílových skupin aktivně se začlenit na trh práce formou realizace samostatné výdělečné činnosti.

Cílovou skupinu projektu tvoří ženy dlouhodobě nezaměstnané, ženy v předdůchodovém věku a ženy vracející se z rodičovské dovolené. Ženy čelí na trhu práce různým druhům diskriminace. Často je to kvůli mateřství a péči o rodinu, v důsledku téhož mívají mnohdy nižší kvalifikaci, méně praktických zkušeností, což se odráží na míře sebedůvěry ženy.

V rámci projektu budou klientky moci využít komplex navazujících služeb, které jim pomohou s přípravou na zahájení podnikatelské činnosti. Účastnice projdou motivačními kurzy, kde je cílem obnovit jejich sebedůvěru a motivovat je k rozvoji podnikatelských záměrů. Dále je pro ně připraven cyklus interaktivních seminářů nebo si společně s podnikatelským/kou poradcem/kyní stanoví individuální akční plán jednotlivých kroků poradenství a zapojení do projektu.

Cíle projektu bude dosaženo realizací spektra aktivit:

 • informačními akcemi v regionech Středočeského a Pardubického kraje
 • motivačními kurzy ke zvýšení sebedůvěry
 • kurzy zaměřenými na dovednosti nezbytné pro zahájení samostatné výdělečné činnosti
 • individuálním poradenstvím
 • nabídkou několika typů seminářů s podnikatelskou tématikou
 • možnost finanční podpory k zajištění rekvalifikačních kurzů pro klientky, které potřebují získat odbornou způsobilost
 • zajištění služeb mentoringu dle potřeb jednotlivých klientek
 • neformální „networkingová“ setkání klientek, kde mohou prezentovat své podnikatelské plány a navazovat nové spolupráce
 • následná péče o klientky, které zahájí podnikání
 • 2 závěrečné konference – ve Středočeském a v Pardubickém kraji
 • vytvoření brožury dobré praxe

Cíle projektu:
Cílem projektu je poskytnout podporu 120 klientkám ze Středočeského a Pardubického kraje. Cílová skupina zahrnuje ženy dlouhodobě nezaměstnané, ženy v předdůchodovém věku a ženy vracející se z rodičovské dovolené. Projekt si klade za cíl pomoci jim znovu se začlenit na trh práce formou sebezaměstnání.

Cílové skupiny:

 • dlouhodobě nezaměstnané ženy – pro účely projektu se jedná o ženy nezaměstnané déle než 6 měsíců
 • ženy v předdůchodovém věku
 • ženy vracející se z rodičovské dovolené

Účastníci/ce projektu:

 • osoby nad 50 let
 • osoby (dlouhodobě) nezaměstnané
 • rodiče na mateřské/rodičovské
 • osoby pečující o osobu blízkou nebo závislého člena rodiny
 • rodiče samoživitelé/ky
 • (začínající) podnikatelé/ky
 • OSVČ

Region:

 • Středočeský kraj
 • Pardubický kraj

Průběh:
V rámci projektu mohou klientky využít všech služeb, které projekt nabízí:

 • Motivační kurzy – u klientek byla identifikována snížená sebedůvěra, která je překážkou v cestě za seberealizací, proto se již na začátku spolupráce budeme věnovat obnovení sebedůvěry ženy, motivaci a sebeprezentaci
 • Cyklus interaktivních seminářů s podnikatelskou tématikou – podnikatelky se potřebují při své práci orientovat v řadě oblastí. Cyklus seminářů je navržen tak, aby pokryl základní podnikatelská témata a připravil klientky pro rozjezd podnikání.
 • Individuální poradenství – umožňuje zabývat se konkrétními problémy, které jednotlivé klientky řeší, zejména se jedná o marketingovou strategii, přípravu rozpočtu popřípadě celého podnikatelského plánu. Pro zájemkyně, které se nemohou zúčastnit cyklu seminářů, je možnost připravit individuální akční plán s poradcem/kyní.
 • Konzultace s právníkem a daňovým poradcem
 • Příspěvek na rekvalifikaci – klientky mají možnost získat finanční příspěvek na rekvalifikační kurz za účelem získání odborné způsobilosti
 • Služby mentoringu – klientkám v konečné fázi příprav podnikání zajistíme služby mentoringu s podnikatelkou v daném oboru
 • Networking – jedná se o neformální setkání klientek, která nabízí možnost prezentovat své podnikatelské záměry, navázat nové spolupráce a sdílet získané zkušenosti
 • Následná péče o klientky, které zahájí podnikatelskou činnost, v režimu DE MINIMIS

V rámci prezentace projektu a jeho výstupů na závěr projektu:

 • zorganizujeme 2 konference – ve Středočeském a Pardubickém kraji
 • vydáme brožuru dobré praxe

Aktivity projektu se budou odehrávat v Praze, dále na území Středočeského a Pardubického kraje, vždy dle zájmu a možností klientů. Místo konání jednotlivých aktivit bude předem uveřejněno.

Výsledky:

 • V rámci projektu zahájíme spolupráci se 120 klientkami, z nichž 60 se zapojí do cyklu seminářů a 60 klientek bude mít stanoven individuální akční plán.
 • Na závěr projektu se uskuteční 2 konference ve Středočeském a v Pardubickém kraji o výsledcích projektu.
 • Vydáme brožuru dobré praxe, kde shrneme výsledky práce s klientkami a zhodnotíme přínos projektu.

Mezinárodní spolupráce:
GLE o.p.s. sdílí zkušenosti s londýnskou GLE, která se poradenstvím zabývá už 30 let. Ačkoliv se nejedná o oficiálního partnera v projetku, považujeme toto zázemí za velmi důležité pro přenos know-how a příkladů dobré praxe.

Partneři:
Koalice nevládek Pardubicka, o.s.
Realizátor projektu
Název: GLE o.p.s.
IČ: 28204409
Ulice: Tyršova 1832/7
Město: Praha 2
PSČ: 12000

Kontaktní osoba:
Kateřina Bartošová, katerina.b@gle.co.uk, tel.: 773697874
www: http://www.gle.cz

Sdílejte na sociálních sítích